Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dopiewo

Kolorowy pasek

Jednostki pomocnicze

Statut Gminy Dopiewo

 

ROZDZIAŁ III

Jednostki pomocnicze Gminy

§7

 1. Jednostki pomocnicze – sołectwa - tworzy Rada w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
 2. W przypadkach przewidzianych w przepisach oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami Gminy na zebraniach wiejskich. Opinia mieszkańców wyrażana jest w formie uchwały, nie mającej mocy wiążącej dla organów Gminy.
 3. Wójt Gminy dokonuje analizy uchwał podjętych przez zebrania wiejskie.
 4. Konsultacje z mieszkańcami projektowanych sołectw przeprowadza się na zebraniach wiejskich oraz poprzez umożliwienie mieszkańcom projektowanych sołectw zgłaszania uwag do projektu uchwały o utworzeniu sołectwa, wyłożonego przez okres 14 dni w siedzibie Gminy.
 5. Projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki. Przy podziale Gminy na jednostki pomocnicze uwzględnia się, w miarę możliwości, naturalne uwarunkowanie przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami.
 6. W przypadku łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się zasady określone w ust. 2.
 7. Uchwały, o jakich mowa w ust. 1 powinny określać w szczególności:

a)      obszar;

b)      granice;

c)      siedzibę władz;

d)     nazwę jednostki pomocniczej.

§8

 1. Organizację i zasady działania sołectw, w tym tryb i zasady wyboru Sołtysa, członków rady Sołeckiej oraz sposób zwoływania i obradowania Zebrania Wiejskiego, określają ich statuty, uchwalone przez Radę.
 2. Kadencja rad sołeckich oraz sołtysów trwa cztery lata.
 3. Organem uchwałodawczym w Sołectwie jest zebranie wiejskie, które obejmuje wszystkich jej mieszkańców mających czynne prawo wyborcze.
 4. Organem wykonawczym w Sołectwie jest Sołtys - wspomagany przez Radę Sołecką (będącą jego organem doradczym).
 5. Rada ustala wysokość przysługujących Sołtysom diet.

§9 

 1. W budżecie Gminy wyodrębnia się środki do dyspozycji Sołectw w wysokości równej sumie 2.000 zł oraz iloczynu 30 zł i liczby mieszkańców sołectwa wg stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.
 2. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków dla sołectwa jest złożenie do Wójta przez Sołtysa wniosku w tym przedmiocie w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.
 3. Projekt wniosku Sołectwa Sołtys po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej przekazuje do publicznej informacji za pośrednictwem biuletynu informacji publicznej na 14 dni przed dniem przekazania wniosku Wójtowi.
 4. Wniosek danego sołectwa zawierający wykaz zadań przewidzianych do realizacji przedkłada Sołtys, biorąc pod uwagę postulaty wyrażane na Zebraniu Wiejskim oraz opinię Rady Sołeckiej.
 5. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki, o których mowa w ust. 1, na wniosek Sołtysa po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej, powiększają środki do dyspozycji danego Sołectwa w roku następnym.  
 6. Zmiany w budżecie dotyczące środków, o których mowa w ust. 1 dokonywane są na wniosek Sołtysa po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej.
 7. Sołtys może pobierać zaliczki na realizację wydatków związanych z zadaniami Sołectwa.
 8. Dodatkowo w budżecie Gminy mogą zostać wyodrębnione środki do dyspozycji Sołectw na zasadach określonych w ustawie z dnia 20.02.2009r. o funduszu sołeckim.

§10

1.      Sołectwo zarządza mieniem Gminy związanym z realizacją jego zadań, przekazanym mu do korzystania decyzją Wójta na wniosek Rady Sołeckiej.

 1. Wójt w zakresie posiadanych kompetencji określa w decyzji, o której mowa w ust. 1 uprawnienia i obowiązki organów Sołectwa w stosunku do przekazanego mienia.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Gminy, w zakresie zarządu mieniem przekazanym Sołectwu, składają łącznie: Sołtys i Wójt lub osoba przez niego upoważniona, chyba że Wójt upoważni Sołtysa do jednoosobowego składania oświadczeń woli.
 3. Nadzór nad gospodarką mieniem prowadzoną przez jednostki pomocnicze sprawuje Wójt.

§11

 1. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
 2. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może zabierać głos na sesjach w określonym punkcie porządku obrad, nie ma jednak prawa do udziału w  głosowaniu.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2005-02-18 12:51:14
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2005-02-18 12:52:32
Ostatnia zmiana:2011-05-28 13:07:45
Ilość wyświetleń:4840

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij