Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dopiewo

Kolorowy pasek

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Dopiewo w 2009 r.

Uchwała Nr XXXIII/214/09 Rady Gminy Dopiewo
w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2009.

Uchwała Nr XXXIII/215/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2009

 

Uchwała Nr XXXIII/216/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie powołania członków Kapituły do przyznania medalu „Zasłużony dla Gminy Dopiewo” oraz tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Dopiewo”.

 

Uchwała Nr XXXIII/217/09 Rady Gminy Dopiewo

w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  wnioskowanej przez  Zakład  Usług  Komunalnych Spółka  z Ograniczoną  Odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Dopiewie  w  zakresie  zaopatrywania  w  wodę  mieszkańców  Gminy Dopiewo  z  rejonu  następujących  miejscowości:  Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewiec, Gołuski, Lisówki, Konarzewo, Palędzie, Podłoziny, Skórzewo, Trzcielin, Zakrzewo, Żarnowiec  oraz  w  zakresie  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  od  mieszkańców  Gminy  Dopiewo  z  rejonu  miejscowości : Dąbrówka, Dopiewiec, Dopiewo, Konarzewo, Skórzewo, Zakrzewo.

 

Uchwała Nr XXXIII/218/09  Rady Gminy Dopiewo

w sprawie nadania nazwy ulicy  we wsi Dopiewo

Uchwała Nr XXXIII/219/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na przeprowadzenie w latach 2009-2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego.

 

Uchwała Nr XXXIII/221/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Konarzewie.

 

Uchwała Nr XXXIV/222/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie realizacji projektów o nazwie: Dopiewska Inicjatywa Edukacyjna w szkołach podstawowych gminy Dopiewo „Wiedza i Umiejętności Paszportem do Przyszłości”.

 

Uchwała  Nr XXXIV/223/09  Rady Gminy Dopiewo

w sprawie nadania nazwy ulicy  we wsi Dopiewiec.

 

Uchwała Nr XXXIV/224/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 

Uchwała Nr XXXIV/225/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie zmiany uchwały Nr LV/438/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, działki nr ewid. 213/13, 213/14, 213/15, 211/3, 211/4, 210/9, 210/1, 209/2, 207, 206, 205, 221/1, 221/2, 222, 223, 216/2, 216/1, 263/4, 217/7, 218/6 oraz część działek nr ewid. 213/16, 213/19, 213/20, 212/6, 210/17, 217/3, 218/1.

 

 

Uchwała Nr XXXIV/226/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie zmiany uchwały Nr LV/439/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie, rejon ulicy Leśnej, działki nr ewid. 43/1, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 70/10, 70/11, 70/12, 70/13, 71, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 73/5, 74, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7, 76, 77, 78, 79, 80, 81 oraz cześć działki nr ewid 43/2.

 

 

Uchwała Nr XXXIV/227/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na 

remont budynku przy ul. Konarzewskiej 12 w Dopiewie

 

Uchwała Nr XXXV/229/09 Rady Gminy Dopiewo

 w sprawie przeznaczenia do wniesienia jako aportu rzeczowego do Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o.o. z siedzibą w Dopiewie  składników majątku gminy

 

Uchwała Nr XXXV/230/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie utworzenia  na terenie gminy Dopiewo obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu    7 czerwca 2009 r.

 

Uchwała Nr XXXV/231/09/ Rady Gminy Dopiewo

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Astrid Lindgren w Dąbrowie

 

Uchwała nr XXXV/232/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, przy ul. Leśnej i Rolnej, części działek nr ewid. 346, 347 oraz część działek nr ewid. 348, 372

 

 

Uchwała Nr XXXV/233/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie nadania nazw ulicom  w Pokrzywnicy, obręb Więckowice

 

Uchwała Nr XXXV/234/09 Rady Gminy Dopiewo

 w sprawie nadania nazw ulicom  we wsi Dąbrówka.

 

Uchwała Nr XXXV/235/09  Rady Gminy Dopiewo

w sprawie zmiany nazwy części ulicy we wsi Gołuski

Uchwała Nr XXXV/237/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie emisji obligacji komunalnych

 

Uchwała Nr XXXV/238/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy.

 

 

Uchwała Nr XXXV/239/09 Rady Gminy Dopiewo
w sprawie określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

 

 

Uchwała Nr XXXV/240/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Uchwała Nr XXXVI/241/09 Rady Gminy Dopiewo
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dopiewo za 2008 rok.

 

Uchwała Nr XXXVI/242/09 Rady Gminy Dopiewo
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/212/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2009 r.

 

Uchwała Nr XXXVI/243/09 Rady Gminy Dopiewo
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

 

Uchwała Nr XXXVI/244/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/210/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r.

 

 

Uchwała Nr XXXVI/245/09 Rady Gminy Dopiewo
w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest

 

Uchwała Nr XXXVI/246/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/122/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, rejon ul. Komornickiej, działka nr ewid. 99/43 oraz część działek nr ewid. 99/42 i 99/45.

 

 

Uchwała Nr XXXVII/247/09 Rady Gminy Dopiewo
w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dopiewo.

 

Uchwała Nr XXXVII/248/09 Rady Gminy Dopiewo
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/212/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2009 r.

 

Uchwała nr XXXVII/249/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie nadania nazwy ulicy  we wsi Dąbrówka.

 

Uchwała nr XXXVII/250/09 Rady Gminy Dopiewo
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Konarzewie

 

 

Uchwała nr XXXVII/251/09 Rady Gminy Dopiewo
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Dopiewie.

 

 

Uchwała nr XXXVII/252/09 Rady Gminy Dopiewo
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Dopiewie.

 

 

Uchwała nr XXXVII/253/09 Rady Gminy Dopiewo
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Skórzewie, w drodze przetargu  nieograniczonego.

 

Uchwała nr XXXVII/254/09 Rady Gminy Dopiewo
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Dąbrowie, w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Uchwała Nr XXXVIII/255/09 Rady Gminy Dopiewo
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/212/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2009 r.

 

Uchwała Nr XXXVIII/256/09 Rady Gminy Dopiewo
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dopiewo na 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki

 

Uchwała Nr XXXVIII/257/09 Rady Gminy Dopiewo
w sprawie zwiększenia środków stanowiących fundusz sołecki

 

Uchwała Nr XXXVIII/258/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/210/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r.

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/259/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na realizację I etapu budowy wiaduktu w ciągu ul. Grunwaldzkiej nad linią kolejową Poznań-Berlin

 

Uchwała Nr XXXVIII/260/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/179/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

 

Uchwała nr XXXVIII/261/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie: nadania nazwy ulicy  we wsi Dąbrowa

 

Uchwała nr XXXVIII/262/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie: nadania nazwy ulicy  we wsi Skórzewo

 

Uchwała nr XXXVIII/263/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie: nadania nazwy ulicy  we wsi Gołuski

 

Uchwała Nr XXXVIII/264/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Dopiewo za lata 2007-2008

 

Uchwała Nr XXXVIII/265/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi publicznej wzdłuż torów kolejowych w miejscowości Dopiewiec 

 

Uchwała Nr  XXXVIII/266/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej oraz drogi publicznej wzdłuż torów kolejowych w miejscowości Palędzie 

 

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/267/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi publicznej wzdłuż torów kolejowych wraz z terenami działalności gospodarczej i zieleni urządzonej w miejscowości Palędzie  

 

Uchwała Nr XXXVIII/268/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi publicznej wzdłuż torów kolejowych w miejscowości Skórzewo 

 

Uchwała Nr XXXVIII/269/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie przejęcia zadań inwestycyjnych z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi

 

Uchwała Nr XXXVIII/270/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie przyjęcia  Statutu  Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów- SELEKT”

 

Uchwała Nr XXXIX/271/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie

 

Uchwała Nr XXXIX/272/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  w miejscowości Dopiewiec przy ul. Kolejowej, działki nr ewid.: 258, 259, 261, 262, 245, 260/3

 

Uchwała Nr XXXIX/273/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa rejon ul. Krańcowej, działka nr ewid. 510.

 

Uchwała nr XXXIX/274/09 Rady Gminy Dopiewo
w sprawie: nadania nazwy ulicom we wsi Dąbrówka

 

Uchwała nr XXXIX/275/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Konarzewo

 

Uchwała nr XXXIX/276/09 Rady Gminy Dopiewo
w sprawie: nadania nazwy ulicy  we wsi Zakrzewo

 

Uchwała Nr XXXIX/277/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie realizacji projektu o nazwie: „ Paszport do Przyszłości: WI-ed-ZA informatyczna, matematyczna i naukowo-techniczna”.

 

Uchwała Nr XXXIX/278/09 Rady Gminy Dopiewo
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Dopiewie

 

Uchwała Nr XXXIX/280/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz określenia rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

 

 

Uchwała NrXXXIX/281/09 Rady Gminy Dopiewo

W sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Uchwała Nr XXXIX/282/09 Rady Gminy Dopiewo
w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Uchwała Nr XXXIX/283/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/210/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r.

 

Uchwała nr XXXIX/284/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Dopiewo.

 

Uchwała nr XL/285/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Trzcielin

Uchwała nr XL/286/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Więckowice

 

Uchwała Nr XL/287/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo dla części działek nr ewid. 159/2, 162, 163, 164, 165/1, 166/1, 217/12

 

Uchwała Nr XL/288/09 Rady Gminy Dopiewo
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/212/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2009 r.

 

Uchwała Nr XL/289/09 Rady Gminy Dopiewo
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok

 

Uchwała Nr XL/290/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie rezygnacji z odszkodowania za przejęte na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, stanowiące własność Gminy Dopiewo, na cele budowy Zachodniej Obwodnicy Miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr S–11

 

Uchwała Nr XL/291/09 Rady Gminy Dopiewo
w sprawie określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Uchwała Nr XL/292/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

 

Uchwała Nr XL/293/09 Rady Gminy Dopiewo

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

 

 

Uchwała Nr XL/294/09 Rady Gminy Dopiewo
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dopiewo dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz zespołów wychowania przedszkolnego  i punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Dopiewo

 

Uchwała Nr XL/295/09 Rady Gminy w Dopiewie

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Dopiewo

 

Uchwała Nr XL/296/09 Rady Gminy Dopiewo   

w sprawie realizacji projektu o nazwie: „Nasza świetlica - wiedzy Kuźnica”

 

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2009-10-20 12:27:55
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2009-10-20 12:27:41
Ostatnia zmiana:2009-10-20 12:28:34
Ilość wyświetleń:2394

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij