Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dopiewo

Kolorowy pasek

Uchwały Podjęte przez rade Gminy Dopiewo w 2008 r.

  

     Uchwała Nr XIX/118/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr  LIX/472/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2006 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dopiewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

     Uchwała Nr XIX/119/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr  XLIII/426/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie zasad polityki czynszowej.

     Uchwała Nr XIX/120/08 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na terenie Gminy.

      Uchwała Nr XIX/121/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.      

      Uchwała Nr XIX/122/08 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, rejon ul. Komornickiej, działka nr ewid. 99/43 oraz część działek nr ewid. 99/42 i 99/45.

        Uchwała Nr XIX/123/08 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Więckowice, rejon ulicy Leśnej, w zakresie działki ewidencyjnej numer 130/2 i części działki ewidencyjnej numer 130/18, gmina Dopiewo.

      Uchwała Nr XIX/124/08 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, przy ul. Malwowej, działka nr ewid 292/95.

      Uchwała Nr XIX/12508 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dopiewo.

     Uchwała Nr XIX/126/08 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Skórzewo.

     Uchwała Nr XIX/127/08 w sprawie ustalenia pracy Rady Gminy Dopiewo na 2008 rok.

     Uchwała Nr XIX/128/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo na 2008 rok.

    Uchwała Nr XIX/129/08 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2008.

  Uchwała Nr XIX/130/08 w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Dopiewo.      

   Uchwała Nr XIX/131/08 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych,  Spółka z o.o. w Dopiewie.

       Uchwała Nr XIX/132/08 w sprawie wyrażenia woli utworzenia Lokalnej Grupy Działania  w ramach inicjatywy LEADER z udziałem gminy Dopiewo.

      Uchwała Nr XIX/133/08 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.


     Uchwała Nr XX/134/08 w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo.

     Uchwała Nr XX/135/08 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych.

     Uchwała Nr XX/136/08 przystąpienia Gminy Dopiewo do Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.

     Uchwała Nr XX/137/08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.

    Uchwała Nr XX/138/08 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Dopiewo.

    Uchwała Nr XX/139/08 uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r

     Uchwała Nr XX/140/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/119/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr  XLVIII/426/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia2002 roku dotyczącej zasad polityki czynszowej.

      Uchwała Nr XXI/141/08  w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo.

      Uchwała Nr XXI/142/08  w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dopiewo.

       Uchwała Nr XXI/143/08 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dopiewiec.

       Uchwała Nr XXI/144/08 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Palędzie.

       Uchwała Nr XXI/145/08 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rzemiosła usługowego z zabudową mieszkaniową w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Topolowej i Kasztanowej, działki nr ewidencyjny 213/4 i 213/5, gmina Dopiewo. 

    Uchwała Nr XXI/146/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań. 

    Uchwała Nr XXI/147/08 w sprawie przejęcia zadań inwestycyjnych z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi.

    Uchwała Nr XXI/148/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.


    Uchwała Nr XXII/149/08  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dopiewo, Panu Andrzejowi Strażyńskiemu za 2007 rok.

    Uchwała Nr XXII/150/08  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.

    Uchwała Nr XXII/151/08  w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

    Uchwała Nr XXII/152/08   w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Dopiewo.
    Uchwała Nr XXIV/153/08 w sprawieprzyjęcia programu gospodarczego dla Gminy Dopiewo na lata 2008-2010.

    Uchwała Nr XXIV/154/08 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. Fryderyka Chopina w Skórzewie.

    Uchwała Nr XXIV/155/08 w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej.

    Uchwała Nr XXIV/156/08 w sprawie przyjęcia Statutu Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

    Uchwała Nr XXIV/157/08  w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gołuski.

    Uchwała Nr XXIV/158/08 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Skórzewo.

     Uchwała Nr XXIV/159/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.

     Uchwała Nr XXV/160/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/385/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze Gminy Dopiewo.

     Uchwała Nr XXV/161/08 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Dąbrówka.

     Uchwała Nr XXV/162/08 w sprawie zamiany gruntów w Dopiewie. 

     Uchwała Nr XXV/163/08  w sprawie zaliczenia drogi lokalnej do kategorii dróg gminnych.

      Uchwała Nr XXV/164/08  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.

          Uchwała Nr XXVI/165/08 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Więckowicach.

        Uchwała Nr XXVI/166/08 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Skórzewo, rejon pomiędzy drogą gminną Dąbrowa – Skórzewo i drogą powiatową Dąbrówka-Skórzewo, część działki nr ewid. 425/8.

        Uchwała Nr XXVI/167/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, dla działek nr ewid. 20/2, 583, 584.

         Uchwała Nr XXVI/168/08 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zakrzewo

        Uchwała Nr XXVI/169/08 w sprawie nadania nazwy ulicy  we wsi Dopiewiec.

        Uchwała Nr XXVI/170/08 w sprawie  zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 rok.
     
       Uchwała nr XXVII/171/08 RG Dopiewo z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej.

          Uchwała  Nr XXVII/172/08 Rady Gminy Dopiew  w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Dopiewo.
           Uchwała Nr XXVII/173/08 Rady Gminy Dopiewo w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276.

Uchwała Nr XXVII/174/08 w sprawie  zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 rok.

          Uchwała Nr XXVIII/175/08 Rady Gminy Dopiewo w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dopiewo dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz zespołów wychowania przedszkolnego  funkcjonujących na terenie Gminy Dopiewo

Uchwała Nr XXVII/176/08 w sprawie  zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 rok.

 

 

       Uchwała Nr XXVIII/177/08 Rady Gminy Dopiewo w sprawie współdziałania z Gminą Tarnowo Podgórne w realizacji zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci.

         Uchwała Nr XXIX/178/08 Rady Gminy Dopiewo w sprawie wprowadzenia i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów.

 

         Uchwała Nr XXIX /179/08 Rady Gminy Dopiewo w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

 

         Uchwała Nr XXIX/180/08 Rady Gminy Dopiewo w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dopiewo.

         Uchwała Nr XXIX/181/08 Rady Gminy Dopiewo w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2009 rok.

 

          Uchwała Nr XXIX/182/08 Rady Gminy Dopiewo w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

 

          Uchwała Nr XXIX/183/08 Rady Gminy Dopiewo w sprawie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

 

          Uchwała Nr XXIX/184/08 Rady Gminy Dopiewo w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.

Uchwała Nr XXIX/185/08 w sprawie  zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 rok.

             Uchwała Nr XXIX/186/08 Rady Gminy Dopiewo w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Dopiewie.

 

           Uchwała  Nr XXIX/187/08  Rady Gminy Dopiew w sprawie nadania nazwy ulicy  we wsi Konarzewo.

           Uchwała  Nr XXIX/188/08 Rady Gminy Dopiewo w sprawie nadania nazwy ulicy  we wsi Dąbrowa.

          Uchwała  Nr XXIX/189/08  Rady Gminy Dopiew w sprawie nadania nazwy ulicy  we wsi Dąbrówka.

       Uchwała  Nr XXIX/190/08  Rady Gminy Dopiewo w sprawie nadania nazwy ulicy  we wsi Zakrzewo.

       Uchwała  Nr XXIX/191/08Rady Gminy Dopiewo w sprawie nadania nazwy ulicy  we wsi Dopiewo.

 

       Uchwała Nr XXX/192/08 Rady Gminy Dopiewo w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na terenie Gminy.

      Uchwała Nr XXX/193/08 Rada Gminy Dopiewo w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 

    Uchwała   Nr XXX/194/08 Rady Gminy Dopiewo w sprawie:   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, dla działek nr ewid. 20/2, 583, 584.

 

     Uchwała Nr XXX/195/08 Rady Gminy Dopiewo w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/49/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, przy ul. Leśnej i Rolnej, działki nr ewid. 346, 347 oraz część działek nr ewid. 348, 372.

 

     Uchwała  Nr XXX/196/08 Rady Gminy Dopiewo w sprawie nadania nazwy ulicy  we wsi Konarzewo.

 

      Uchwała  Nr XXX/197/08 Rady Gminy Dopiewo  w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjęcie odpadów na Składowisko Odpadów Komunalnych w Dopiewie.

 

Uchwała  Nr XXX/198/08 Rady Gminy Dopiewo w sprawie ustalenia górnych stawek    opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na obszarze Gminy Dopiewo.

 

        Uchwała Nr XXX/199/08 Rady Gminy Dopiewo w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na remont budynku przy ul. Konarzewskiej 12 w Dopiewie.

 

       Uchwała Nr XXX/200/08 Rady Gminy Dopiewo w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2009 r.

 

      Uchwała Nr XXX/201/08 Rady Gminy Dopiewo w sprawie określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

     Uchwała Nr XXX/203/08 Rady Gminy Dopiewo w sprawie zmiany uchwały nr IV/17/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

 

          Uchwała Nr XXX/204/08 Rady Gminy Dopiewo w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.

     Uchwała XXXI/205/08 Rady Gminy Dopiewo w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2009 r.

 

      Uchwała Nr XXXI/206/08 Rady Gminy w Dopiewie w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/142/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie  ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dopiewo.

 

      Uchwała Nr XXXI/207/08 Rady Gminy Dopiewo w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wnioskowanej przez AQUANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w zakresie zaopatrywania w wodę mieszkańców Gminy Dopiewo z rejonu ulic Jaworowa, Przylesie i Lipowa w Skórzewie.

 

Uchwała Nr XXXI/208/08 w sprawie  zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 rok.

 

       Uchwała Nr XXXI/209/08 Rady Gminy Dopiewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stęszew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” w 2009 r.

      Uchwała nr XXXI/210/08 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r.

       Uchwała Nr XXXI/211/08 Rady Gminy w Dopiewie w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/142/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie  ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dopiewo.

     

      Uchwała Nr XXXI/212/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2009 rok

 

       Uchwała Nr XXXI/213/08 Rady Gminy Dopiewo w sprawie realizacji projektów o nazwie: Dopiewska Inicjatywa Edukacyjna w szkołach podstawowych gminy Dopiewo „Wiedza i Umiejętności Paszportem do Przyszłości”.

 

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2009-10-20 10:07:44
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2009-10-20 12:27:41
Ostatnia zmiana:2009-10-20 12:28:40
Ilość wyświetleń:1769

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij