Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dopiewo

Kolorowy pasek

Uchwały podjęte przez radę Gminy Dopiewa w 2007 r.

Uchwała Nr V/23/07 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na terenie Gminy.

Uchwała Nr V/24/07 w sprawie ustalenia pracy Rady Gminy Dopiewo na 2007 rok.

Uchwała Nr V/25/07 w sprawie zatwierdzenia panu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo na 2007 rok.

 Uchwała Nr V/26/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na 2007 rok.

 Uchwała Nr V/27/07 w sprawie nadania nazw ulicom wewnętrznym we wsi Skórzewo.

Uchwała Nr V/28/07 w sprawie zarządzania poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr V/29/07 w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 Uchwała Nr V/30/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2007 rok.

Uchwała Nr V/31/07 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Dopiewo w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Uchwała Nr VI/32/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr VI/33/07 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2007 r.

Uchwała Nr VI/34/07  w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. opracowania programu Rady Gminy na kadencję oraz do udziału w pracach nad opracowaniem Programu Rozwoju Lokalnego.

Uchwała Nr VII/35/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2007 rok.

Uchwała Nr VII/36/07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego

Uchwała Nr VII/37/07 w sprawie długoterminowych pożyczek z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała Nr VII/38/07 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, rejon pomiędzy drogą gminną Dąbrowa – Skórzewo i droga powiatową Dąbrówka – Skórzewo, cześć działki nr 425/8.

Uchwała Nr VII/39/07 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, rejon ulicy Batorowskiej, działki nr ewid. 20/2, 584, 583.

 Uchwała Nr VII/40/07 w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

 Uchwała Nr VII/41/07 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu w formie wykonanej dokumentacji technicznej na budowę chodników i oświetlenia.

 Uchwała Nr VII/42/07 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu w formie wykonanej dokumentacji technicznej na budowę chodnika i oświetlenia.

 Uchwała Nr VII/43/07 w sprawie zawiadomienia Sekretarza Gminy Dopiewo Pana Władysława Ślisińskiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. 

Uchwała Nr VIII/44/07  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dopiewo, Panu Andrzejowi Strażyńskiemu za 2006 rok.

 Uchwała Nr VIII/45/07 w sprawie  zmiany Uchwały Nr IV/22/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2007 rok. 

Uchwała Nr VIII/46/07 w sprawie współdziałania z Gminą Komorniki w realizacji zadania własnego w zakresie opieki przedszkolnej.

 Uchwała Nr VIII/47/07w sprawie zmiany Uchwały Nr  LIX/472/06 Rady Gminy  z dnia 25 września 2006 r. dot. określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dopiewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 Uchwała Nr VIII/48/07 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w  miejscowości Skórzewo, przy ul. Malwowej, działka nr ewid. 292/95

 Uchwała Nr VIII/49/07 w sprawie przystąpienia do opracowania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w  miejscowości Dąbrowa, przy ul. Leśnej i Rolnej, działki nr ewid. 346 i 347oraz cześć działek nr ewid. 348, 372.

 Uchwała Nr VIII/50/07 w sprawie nadania nazw ulicom w Dąbrowie.

 Uchwała Nr VIII/51/07 w sprawie nadania nazwy ulicy w Palędziu.

 Uchwała Nr VIII/52/07  w sprawie nadania nazwy ulicy w Drwęsie.

Uchwała Nr X/64/07  w sprawie zatwierdzenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej. 

Uchwała Nr X/65/07  w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu Gminnego. 

Uchwała Nr X/66/07  w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dąbrówka. 

Uchwała  Nr X/67/07  w sprawie  zmiany Uchwały Nr IV/22/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2007 rok.    
  
 Uchwała  Nr X/68/07  w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie porozumienia pomiędzy Gmina Dopiewo, a następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: Gminą Buk i Gminą Stęszew w zakresie wspólnej realizacji inicjatywy LEADER -  oś czwarta Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. 

Uchwała Nr X/69/07   w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dopiewo publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów. 

Uchwała  Nr X/70/07  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań z przeznaczeniem na budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu. 

Uchwała Nr X/71/07  w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/326/05 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. 

Uchwała Nr XI/72/07  w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 Uchwała Nr XI/73/07  w sprawie  zmiany Uchwały Nr IV/22/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2007 rok.


Uchwała Nr XII/74/07 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu w formie wykonanej dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi.

 Uchwała Nr XII/75/07 w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na 50 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

Uchwała Nr XII/76/07 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

 Uchwała Nr XII/77/07 w sprawie  zmiany Uchwały Nr IV/22/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2007 rok.

 Uchwała Nr XII/78/07 w sprawie  przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 Uchwała Nr XII/79/07 w sprawie  zmiany uchwały Nr L/399/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dopiewo dla niepublicznych przedszkoli i szkół, funkcjonujących na terenie Gminy Dopiewo.

 Uchwała Nr XII/80/07 w sprawie nadania nazw ulicom  we wsi Więckowice.

 Uchwała Nr XII/81/07 w sprawie nadania nazw ulicom  we wsi Zborowo.

. Uchwała Nr XII/82/07 w sprawie nadania nazw ulicom  we wsi  Dąbrówka.

 Uchwała Nr XII/83/07 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewiec, przy ul Kolejowej, działki nr ewid. 258, 259, 260/3, 261, 262, 245.

 Uchwała Nr XII/84/07 w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym wykonaniu zadania, polegającego na wspólnej realizacji komunikacji gminnej na obszarze Gminy Komorniki i Gminy Dopiewo.

 Uchwała Nr XIV/86/07 w sprawie wyboru ławników. 

Uchwała Nr XIV/87/07 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dopiewo za I półrocze 2007 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dopiewie. 

Uchwała Nr XIV/88/07 w sprawie  zmiany Uchwały Nr LIX/474/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2006 r. w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz określenia rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Dopiewo.

 Uchwała Nr XIV/89/07 w sprawie  zmiany Uchwały Nr IV/22/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2007 rok. 

Uchwała Nr XIV/90/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, rejon ulicy Bratniej, działka ewid.1010.

Uchwała Nr XIV/91/07 w sprawie nadania nazwy ulicy w Zakrzewie.

 Uchwała Nr XIV/92/07 w sprawie nadania nazw ulicom w Dąbrowie.

 Uchwała Nr XIV/93/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2011. 

Uchwała Nr XIV/94/07 w sprawie uchylenia uchwały Nr V/28/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. 

Uchwała XV/95/07 w sprawiewystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości.

Uchwała XV/96/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Uchwała XV/97/07 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu.

Uchwała XV/98/07 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2008 r.

 Uchwała XV/99/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2007 rok.

Uchwała XV/100/07 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

Uchwała XV/101/07 w sprawie stawek opłaty targowej.

.Uchwała XV/102/07 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

 Uchwała XV/103/07 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa.

 Uchwała Nr XVI/104/07 w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjęcie odpadów na Składowisko Odpadów Komunalnych w Dopiewie. 

Uchwała Nr XVI/105/07 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na obszarze Gminy Dopiewo.

 Uchwała Nr XVI/106/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2007 rok.

 Uchwała Nr XVI/107/07 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2008 r.

 Uchwała Nr XVI/108/07 w sprawie nadania nazwy ulicy w Dopiewie.

 Uchwała Nr XVI/109/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 Uchwała Nr XVII/110/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2008 r.

 Uchwała Nr XVII/111/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2007 rok.

Uchwała Nr XVII/112/07 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

 Uchwała Nr XVII/113/07 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dopiewiec.

 Uchwała Nr XVII/114/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stęszew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” w 2008 roku.

 Uchwała Nr XVII/115/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 rok.


 Uchwała Nr XVIII/116/07 w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dopiewo.

 Uchwała Nr XVIII/117/07 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 r.

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2009-10-20 10:06:31
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2009-10-20 12:28:45
Ostatnia zmiana:2009-10-20 12:28:46
Ilość wyświetleń:1870

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij