Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dopiewo

Kolorowy pasek

S T A T U T GIMNAZJUM W SKÓRZEWIE

 S T A T U T

GIMNAZJUM

W SKÓRZEWIE

 

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2004r.        Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), Rozporządzenie z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół    (Dz. U.  Nr 61, poz. 624 ze zmianami) ustala się co następuje:

Rozdział 1. Postanowienia ogólneRozdział 2. Funkcjonowanie GimnazjumRozdział 3. Postanowienia końcowe

 

Rozdział I -  Postanowienia ogólne

 

§ 1. Informacje o szkole:

            1) Gimnazjum w Skórzewie jest placówką publiczną, zwane dalej Szkołą,

            2) Siedzibą Szkoły jest budynek położony w Skórzewie, przy  ul. Poznańskiej          

    2. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Dopiewo, zwana dalej „organem prowadzącym”,

    3.. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

    4. Szkoła używa pieczęci w brzmieniu

                       

§ 2.1. Organami Szkoły są:

            1) Dyrektor , którego powołuje organ prowadzący, według odrębnych przepisów,

            2) Rada Pedagogiczna,

            3) Rada Rodziców,

            4) Samorząd Uczniowski.

 

§ 2.2.   Kompetencje i obowiązki dyrektora Szkoły:

                1) jako kierownik zakładu pracy, jest przełożonym pracowników pedagogicznych                                    i niepedagogicznych   zatrudnionych w Szkole, w szczególności:

                        a) zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala zakres ich obowiązków, kompetencji                            i odpowiedzialności,

                        b) nagradza za wyróżniającą pracę, a także występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

                        c) stosuje kary regulaminowe oraz występuje z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do nauczycieli mianowanych i dyplomowanych,

                        d) zapewnia pracownikom zgodne z przepisami warunki (w tym m. in. bhp i p. poż) wykonywania przydzielonych zadań,

                2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

                        a) ocena pracy i dorobku zawodowego nauczycieli,

                        b) przygotowanie planu nadzoru z uwzględnieniem m. in. planu hospitacji

                3) organizuje działalność dydaktyczną i wychowawczą m. in. poprzez opracowanie rocznego planu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, arkusza organizacyjnego                     i tygodniowego rozkładu zajęć oraz odpowiada za wyniki tych działań,

                4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły oraz odpowiada               za celowe  i prawidłowe ich wykorzystanie,

                5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego ich rozwoju, w tym: podejmuje decyzje w sprawie realizacji obowiązku szkolnego,

                6)  zarządza mieniem ruchomym i nieruchomym Szkoły,

                7) prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej,

                8) przedstawia radzie pedagogicznej co najmniej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

§ 2.3.Radę Pedagogiczną  tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły. Rada jest kolegialnym organem ds. realizacji statutowych zadań Szkoły. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. Do  kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

                1) uchwalenie regulaminu swojej działalności,

                2) zatwierdzanie planów pracy ,

                3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

                4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

                5)  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

                6) zatwierdzanie wyników klasyfikowania i promowania uczniów; w tym podejmowanie decyzji o promocji z wyróżnieniem,

                7) ustalanie kryteriów ocen z zachowania,

                8) opiniowanie organizacji pracy Szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych    i pozalekcyjnych,

                9) opiniowanie planu finansowego Szkoły,

                10) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród                i innych wyróżnień.

 

§ 2.4. Funkcjonowanie Rady Pedagogicznej:

             1) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

2) Uchwały Rady Pedagogicznej są zamieszczane w Księdze Uchwał Rady Pedagogicznej.

3) Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

4) Zebrania Rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze – w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

 5) Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego, albo z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 6) Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

§ 2.5.Rada Rodziców 
               1) Rada rodziców Szkoły stanowi reprezentację rodziców wszystkich uczęszczających        do Szkoły dzieci.
               2) Rada Rodziców powoływana jest w tajnych wyborach. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu każdego oddziału Szkoły. Wybory przeprowadza się                  na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
               3) Rada rodziców działa na podstawie "Regulaminu rady rodziców" uchwalonego przez ogół rodziców, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły,
               4) Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców, działanie na rzecz opiekuńczej funkcji placówki oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły, a także wnioskowanie do innych organów w tym zakresie.
               5) Rada rodziców  może występować do dyrektora i innych organów, organu prowadzącego  oraz organu prowadzącego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami   we wszystkich sprawach placówki.
               6) Kompetencje rady rodziców:
                   a) uchwalenie w porozumieniu z rada pedagogiczną programu wychowawczego oraz programu profilaktyki,
                   b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki,
                   c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
               7) Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i profilaktycznego, program ten ustala dyrektor zespołu w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców                      w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 
§ 2. 6. Samorząd Uczniowski jest autonomiczną reprezentacją wszystkich uczniów Szkoły.
     1)Samorząd Uczniowski działa według regulaminu, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem. Wyłaniany jest spośród uczniów Szkoły w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
     2)Samorząd powinien być grupą inicjatywną otwartą na potrzeby i propozycje koleżanek                    i kolegów.
     3) Samorząd Uczniowski realizuje następujące zadania:
        a)uczestniczy w planowaniu życia i pracy zespołu oraz klasy,
        b) wzbogaca życie wewnątrzszkolne i tworzy jej tradycje
     4) Samorząd ma prawo do: 
        a) organizowania apeli, imprez, konkursów, spotkań oraz kontroli pracy samorządów klasowych,
        b) prowadzenia działalności informacyjno – promocyjnej poprzez: gazetki ścienne, plakaty, inne formy promocji uzgodnione z dyrektorem zespołu.
     5) Samorząd Uczniowski ma obowiązek :
               a) planując wszelkie działania uzgadniać je z opiekunem Samorządu i dyrektorem Szkoły,
                   b) na bieżąco informować społeczność szkolną o swoich pracach i decyzjach,
               c) rozliczać się przed wyborcami z wykonania podjętych zobowiązań,
               d) dbać o dobre imię Szkoły,
               e) szanując pracę swoją i innych, utrzymywać porządek swojego miejsca pracy                         i wypoczynku,
               f) we wszystkich swoich działaniach kierować się dbałością o bezpieczeństwo i zdrowie koleżanek i kolegów.
 
       6) Samorząd uczniowski:
               a) może opiniować pracę ocenianych nauczycieli,
               b) reprezentuje interesy uczniów w zakresie: oceniania , klasyfikowania  i promowania uczniów zgodnie z WSO, form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności,
               c) przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie   w zakresie praw ucznia, takich jak: prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami                 i stawianymi wymaganiami, prawo do organizacji życia szkolnego, prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu          z dyrektorem, prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 
§ 2.7. W Szkole działa stołówka, której zasady działania są określone odrębną Uchwałą Rady Gminy.

 

 

Rozdział II. -  FUNKCJONOWANIE  GIMNAZJUM

 

§ 3.Zadania dydaktyczne

1.Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadania specyficzne, zapewnia uczniom                  wszczególności:                                                                                                                                                       1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;                                    2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy;                                                    3) dochodzenie do zrozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;                                                                                                                                                   4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności       (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych);                                                              5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;                                                      6) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie,       w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,  

7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społeczne                                                             8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

2.Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

      1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności;

      2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględnienia poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;

      3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;

      4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób;

      5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

      6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;

       7) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;

        8) przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

     4. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach dostosowanych do okresów rozwojowych dziecka:

      5.Zadania dydaktyczne realizowane są poprzez organizację różnych form zajęć:

          3) ścieżki edukacyjne o charakterze wychowawczo-dydaktycznym :

              a)Edukacja prozdrowotna,

               b) Edukacja ekologiczna,

               c) Edukacja czytelnicza i medialna,

            4) Wychowanie do życia w społeczeństwie:

                a) wychowanie do życia w rodzinie,

                b) wychowanie regionalne,

                c) wychowanie patriotyczne i obywatelskie,

           5) konkursy, olimpiady i zawody sportowe.

§ 4. Zadania wychowawcze

1. Wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym opisuje w sposób całościowy Program Wychowawczy Szkoły.

2. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

      1)znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego ( w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym );

      2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;

      3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji ;

      4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych;

         a) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

         b) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;

         c) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;

         d) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć e szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

§ 5. Zadania opiekuńcze

1. Szkoła realizuje powyższe cele w oparciu o zasadę zgodnie z którą podstawowym środowiskiem wychowawczym dziecka jest dom, a Szkoła pełni funkcję pomocniczą.

2. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny:

1) nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas prowadzonych przez siebie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych,

2) nauczyciel będący kierownikiem wycieczki wraz z opiekunami sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem zespołu w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę,

3) nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora do pełnienia dyżurów odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów i porządek w szkole,

3. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca prowadził swój oddział przez cały okres edukacyjny.

§ 6.1.   Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły  opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania, zaopiniowany przez organ nadzorujący i zatwierdzony przez organ prowadzący.

        2. W arkuszu zamieszcza się: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych oraz zajęć finansowanych                  ze środków przydzielonych przez Gminę Dopiewo.

3. Arkusz organizacyjny dyrektor zespołu przedstawia do zaopiniowania i zatwierdzenia zgodnie     z odrębnymi przepisami

§ 7.1.   Dyrektor Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły,                           z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych - obowiązkowych, nadobowiązkowych i fakultatywnych, wynikających z potrzeby wprowadzania eksperymentów i innowacji oraz zapewnienia zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

          2. Podstawową jednostką organizacyjną zespołu jest oddział szkolny. W szkole oddział złożony jest z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania.

          3.   Kalendarz każdego roku szkolnego określają odrębne przepisy.

§ 8.1. Podstawową formą pracy szkoły  jest system klasowo-lekcyjny.

         2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

         3. Przerwy międzylekcyjne trwają: 

            1) minimalna przerwa wynosi 5 minut,

            2) maksymalna przerwa wynosi 20 minut.

         4. W uzasadnionych przypadkach takich, jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach tematycznych, programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych i in. możliwe jest ustalenie innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody dyrektora zespołu.

§ 9. Podział oddziałów na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala dyrektor szkoły na podstawie odrębnych przepisów.

§ 10 1.  Szkoła w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadza    przedmioty nadobowiązkowe.

         2. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi mogą być organizowane  zajęcia wyrównawcze, korekcyjne i logopedyczne.

         3. Dla uczniów z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku zasady udzielania opieki i pomocy z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów określane są indywidualnie.

§ 11.1. Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły

         2. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele w godzinach ustalonych w tygodniowym planie pracy.

         3. Nauczyciel – bibliotekarz zobowiązany jest do:

             1)ustawicznej pracy z czytelnikami,

             2) gromadzenia zbiorów zgodnie z zaleceniami Rady Pedagogicznej

             3) prowadzenia bieżącej ewidencji księgozbiorów,

             4) stałej selekcji i konserwacji zbiorów,

        4. Biblioteka prowadzi również ewidencję zbioru audiowizualnego: taśmotekę, wideotekę, foliotekę.

        5. Biblioteka gromadzi także czasopisma dla dzieci i młodzieży, czasopisma specjalistyczne i ogólnometodyczne, w tym przedmiotowe.

        6. Wydatki biblioteki pokrywane są w miarę możliwości z budżetu Szkoły, dotacji Rady Rodziców jak i indywidualnych ofiarodawców.

§ 12.1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie Szkoły pełnione są dyżury nauczycielskie.                                                                                                                                      2. Podczas zajęć poza terenem Szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele - organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.

§ 13.1.Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą.   

          2. Funkcję wychowawcy dyrektor  powierza nauczycielowi, który jeśli nie zajdą szczególne okoliczności prowadzi oddział w całym cyklu nauczania.

          3.Rodzice uczniów każdego oddziału, mogą wystąpić do dyrektora  z wnioskiem o zmianę wychowawcy.

§ 14.1. Do szkoły  uczęszczają uczniowie mieszkający w jej obwodzie.

          2. Dyrektor, na wniosek rodziców, może zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą.

          3. W uzasadnionych przypadkach do szkoły mogą uczęszczać uczniowie mieszkający poza jej obwodem. Przyjęcie dzieci spoza obwodu nie może powodować pogorszenia warunków pracy.

§ 15. Uczeń ma prawo do:

        1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

        2. zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów,

        3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,

        4. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,

        5. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

        6. sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów,

        7. powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,

        8. rozwijania swych zainteresowań i zdolności,

        9. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych),

      10. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

      11. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki,

      12. korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,

      13. uczestnictwa i organizowania imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie zespołu,

      14. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie szkoły,

      15. odwołania się od oceny z zachowania na zasadach określonych w szczegółowych kryteriach oceny z zachowania.

§ 16.1. Uczeń ma obowiązek:

           1) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, życiu zespołu, punktualnie uczęszczać na lekcje,

          2) godnie reprezentować szkołę,

          3) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,

          4) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,

          5) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych,

          6) przestrzegania punktualności w rozpoczynaniu i kończeniu zajęć edukacyjnych,

    7) posiadać na zajęciach niezbędne przybory, podręczniki, zeszyty i inne pomoce wymagane przez nauczyciela, określone w przedmiotowym systemie oceniania,

           8) być przygotowany na każde zajęcia, zgodnie z ustalonymi wymaganiami, określonymi w przedmiotowym systemie oceniania,

           9) przestrzegać regulaminów obowiązujących na terenie szkoły podczas lekcji, przerw śródlekcyjnych, w trakcie dowozu autobusem szkolnym oraz na innych zajęciach organizowanych na terenie szkoły i przez szkołę,

        10) nie przeszkadzania nauczycielowi w prowadzeniu zajęć i i takiego zachowania, które umożliwia wszystkim uczniom właściwy udział w tych zajęciach

        11) przestrzegać form grzecznościowych wobec kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i wszystkich osób znajdujących się na terenie szkoły,

        12) nie używać wyrażeń ogólnie przyjętych jako wulgarne,

        13) zachowywać się w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu jego i innych osób,

        14) stosować się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły,

        15) nie stosować agresji słownej, psychicznej i fizycznej w stosunku do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły

           2.   Za szkody wyrządzone w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice.

           3.   Uczeń ma obowiązek nosić ustalony strój szkolny, a w czasie uroczystości szkolnych strój galowy: biała bluzka lub koszula, granatowa lub czarna spódniczka lub spodnie.

        4.  Usprawiedliwienia nieobecności i zwolnienia z zajęć edukacyjnych muszą być przedstawiane w zeszycie informacji, w formie pisemnej przez rodziców (prawnych opiekunów) lub lekarza.

        5.   Usprawiedliwienia muszą być przedstawiane nauczycielowi wychowawcy na pierwszej godzinie wychowawczej po powrocie ucznia do szkoły.

       6.   Zwolnienia z pojedynczych lekcji muszą być podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) i przedstawione w dniu zwolnienia wychowawcy, a w wypadku jego nieobecności – nauczycielowi na pierwszej lekcji w danym dniu.

       7.   Zwolniony uczeń nie może przebywać na terenie szkolnym.

       8.   W czasie trwania zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

       9.   Telefon komórkowy w czasie zajęć musi być całkowicie wyłączony, a nie tylko wyciszony.

     10. Za telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne szkoła nie ponosi odpowiedzialności prawnej i materialnej.

     11. Podczas przerw uczniowie mają prawo korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

     12. Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych określa regulamin wycieczki.

     13. Uczeń, który korzystał telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w czasie lekcji, musi je wyłączyć i zostawić do końca zajęć na biurku nauczyciela. Po zakończeniu lekcji uczeń odbiera urządzenie.

      14. Niedostosowanie się do powyższych wymagań dotyczących korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych jest uwzględniane przy wystawianiu oceny zachowania, zgodnie ze szkolnym systemem oceniania zachowania.

       15. Uczeń ma obowiązek nosić ustalony strój szkolny, a w czasie uroczystości szkolnych strój galowy: biała bluzka lub koszula, granatowa lub czarna spódniczka lub spodnie.

       16. Uczeń nie musi nosić ustalonego stroju szkolnego w dni ustalone każdorazowo na początku danego roku szkolnego.

§ 17.1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:

            1)pochwałę wobec uczniów oddziału,

            2) pochwałę wobec uczniów szkoły,

            3) list skierowany do rodziców,

             4) nagrodę rzeczową.

      2.  Wybitne osiągnięcia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych. Za szczególne osiągnięcia w nauce uczeń może otrzymać świadectwo z wyróżnieniem na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

       3.  Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może otrzymać następujące kary:

           1) naganę wobec uczniów oddziału,

           2) naganę wobec uczniów szkoły,

           3) pisemne powiadomienie rodziców,

           4) przeniesienie do innej szkoły,

       4.  O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca klasy powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia.

§ 18.1.   Uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, może być na wniosek dyrektora szkoły przeniesiony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

         2.   Wniosek dyrektora, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

§ 19.1.   Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

           2.  Nauczyciel jest obowiązany do poszanowania godności dziecka.

           3.  Do zadań nauczycieli należy w szczególności:

         1) realizowanie obowiązującego w szkole programu nauczania,

         2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci, ich zdolności i zainteresowań,

         3) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

         4)systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów,

         5) eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

         6) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,

         7) czynny udział w pracy rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał,

         8) współpraca z rodzicami.

§ 201.  Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe. Rodzaje zespołów i ich składy osobowe określa rada pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym przed rozpoczęciem roku szkolnego.

           2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu przedmiotowego.

           3. Zadaniami zespołu przedmiotowego są:

1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,                                                                        2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć,

3) opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych,

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.

§ 21.1.  Wychowawca oddziału (klasy) pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły. Jest animatorem życia zbiorowego uczniów, powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych.

         2. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

            1) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów (wychowanków),

            2) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów (wychowanków), udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów,

            3) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami (wychowankami) i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, które rozwijają i integrują oddział klasowy (przedszkolny),

             4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań wychowawczych,

             5) współpraca z pedagogiem szkolnym,

             6) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków,

             7) otaczanie opieką dzieci specjalnej troski,

             8) pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy,

             9) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach rady pedagogicznej,

           10) systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej.

     3. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych i naukowych.

§ 22. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły.

§ 23.1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego należy:

             1) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

              2) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

§ 24. Rodzice mają obowiązek kontaktowania się z wychowawcą klasy i nauczycielami w sprawach dotyczących postępów w nauce i zachowaniu dziecka.

            Rozdział IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25.1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

          2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

          3. Szkoła realizuje uroczystości i imprezy szkolne określone w harmonogramie imprez szkolnych.

§ 26. Statut obowiązuje wszystkich członków Szkoły: uczniów, dyrektora, nauczycieli oraz innych pracowników. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym odrębnymi przepisami.

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2008-06-09 12:57:12
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2008-06-09 12:57:23
Ostatnia zmiana:2008-06-09 12:57:51
Ilość wyświetleń:1751

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij