Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dopiewo

Kolorowy pasek

Ogłoszenia wyników konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Dopiewo w 2008 r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

                                                      Zarządzenie Nr 121/08

                                                               Wójta Gminy Dopiewo

                                                               z dnia 15 stycznia 2008 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Dopiewo w 2008 r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), w związku z Zarządzeniem
Nr 108/07 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Dopiewo w 2008 r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

  1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Dopiewo  w 2008 r.
  2. Wykaz priorytetów zadań publicznych oraz złożonych ofert stanowi załącznik nr 1
    do niniejszego zarządzenia
  3. Podmioty, które złożyły oferty w konkursie spełniają wymogi określone w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie.
  4. Podział środków finansowych na poszczególne podmioty został przedstawiony
    w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

  § 2

 

W przypadku przyznania niższej kwoty dotacji niż wnioskowana w ofercie, oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego z jednoczesnym zaktualizowaniem kosztorysu realizacji zadania lub wycofać ofertę, w terminie do dnia 21 stycznia 2008 r.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

 

 

 

Wójt Gminy Dopiewo

 Andrzej Stróżyński

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 121/08

Wójta Gminy Dopiewo z dnia 15 stycznia 2008 r.

 

Wykaz priorytetów:

priorytetu A: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”:

zadanie 1 – organizacja imprez, pokazów z dziedziny kultury fizycznej i

                   sportu,

zadanie 2 – szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży,

zadanie 3 – szkolenie i współzawodnictwo sportowe seniorów,

priorytetu B: „Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży”:

zadanie 1 – organizacja imprez turystycznych, rajdów krajoznawczych, 

                                          konkursów wiedzy krajoznawczej,

zadanie 2 – organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii

                                           zimowych i wakacji letnich,

priorytetu C: „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”:

                        zadanie 1 – zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne,

                        zadanie 2 – działalność twórcza i artystyczna osób niepełnosprawnych,

                        zadanie 3 – szkolenie i współzawodnictwo osób niepełnosprawnych,

                        zadanie 4 – organizacja imprez o charakterze kulturalnym lub sportowym,

mających na celu integrację osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi,

priorytetu D: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”:

                        zadanie 1 – organizacja imprez kulturalnych: koncertów, festiwali, przeglądów,

                                           konkursów, wystaw, warsztatów artystycznych,

                        zadanie 2 – działanie i rozwój chórów, zespołów tanecznych i  wokalno-

                                           instrumentalnych.

 

Wykaz ofert:

O      Oferta nr 1 – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK”          ul. Nowa 28, 62-052 Komorniki

na kwotę 12 500 zł w ramach priorytetu C zadanie 1,

O      Oferta nr 2 – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK”          ul. Nowa 28, 62-052 Komorniki

na kwotę 5 000 zł w ramach priorytetu C zadanie 1,

O      Oferta nr 3 – K.S. „ORKAN” Konarzewo ul. Poznańska 8a, 62-070 Konarzewo

na kwotę 25 180 zł w ramach priorytetu A zadanie 2 i 3,

O      Oferta nr 4 – Towarzystwo Sportowe NODRENIA DOPIEWO ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo

            na kwotę 48 740 zł w ramach priorytetu A zadanie 3,

O      Oferta nr 5 – Towarzystwo Sportowe NODRENIA DOPIEWO ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo

na kwotę 29 840 zł w ramach priorytetu A zadanie 2,

O      Oferta nr 6 – Uczniowski Klub Sportowy przy GOSiR w Dopiewie ul. Polna 1a,       62-070 Dopiewo

na kwotę 1 540 zł, w ramach priorytetu A zadanie 1,

O      Oferta nr 7 – Uczniowski Klub Sportowy przy GOSiR w Dopiewie ul. Polna 1a,       62-070 Dopiewo

na kwotę 22 100 zł, w ramach priorytetu A zadanie 2,

O      Oferta nr 8 – EMPI Klub Karate Gminy Dopiewo ul. Działkowa 5, 60-185 Skórzewo

na kwotę 14 000 zł w ramach priorytetu A zadanie 2,

O      Oferta nr 9 – Uczniowski Klub Sportowy w SKÓRZEWIE ul. Poznańska 42, 60-185 Poznań

na kwotę 30 000 zł w ramach priorytetu A zadanie 2 oraz priorytetu B zadanie 2,

O      Oferta nr 10 – Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Poznań Rejon Ośrodek Buk, SZCZEP DOPIEWO im. Powstańców Wlkp.

na kwotę 1 000 zł w ramach priorytetu C zadanie 4,

O      Oferta nr 11 – Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Poznań Rejon Ośrodek Buk, SZCZEP DOPIEWO im. Powstańców Wlkp.

na kwotę 10 000 zł w ramach priorytetu B zadanie 2,

O      Oferta nr 12 – Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Poznań Rejon Ośrodek Buk, SZCZEP DOPIEWO im. Powstańców Wlkp.

na kwotę 1 500 zł w ramach priorytetu D zadanie 1,

O      Oferta nr 13 – Stowarzyszenie Chóru BEL CANTO ul. Leśna 1, 62-070 Dopiewo

na kwotę 51 940 zł w ramach priorytetu D zadanie 2,

O      Oferta nr 14 – Towarzystwo Sportowe „SKÓRZEWO” ul. Spółdzielcza 52, 60-185 Poznań

na kwotę 16 000 zł w ramach priorytetu A zadanie 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 121/08

Wójta Gminy Dopiewo z dnia 15 stycznia 2008 r.

 

 

Priorytet A: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

 

Zadanie: organizacja imprez, pokazów z dziedziny kultury fizycznej i sportu

Numer

oferty

Nazwa podmiotu składającego ofertę

6

Uczniowski Klub Sportowy przy GOSiR w Dopiewie

 

 

Wnioskowana kwota na zadanie:

1 540 zł

 

Ilość zdobytych punktów:

92 pkt

 

Przyznana kwota na zadanie:

1 540 zł

 

 

Zadanie: szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

Numer

oferty

Nazwa podmiotu składającego ofertę

3

Klub Sportowy „ORKAN” Konarzewo

 

 

Wnioskowana kwota na zadanie:

25 180 zł

 

Ilość zdobytych punktów:

87 pkt

 

Przyznana kwota na zadanie:

5 000 zł

5

Towarzystwo Sportowe NORDENIA Dopiewo

 

 

Wnioskowana kwota na zadanie:

29 840 zł

 

Ilość zdobytych punktów:

89 pkt

 

Przyznana kwota na zadanie:

24 000 zł

7

Uczniowski Klub Sportowy przy GOSiR w Dopiewie

 

 

Wnioskowana kwota na zadanie:

22 100 zł

 

Ilość zdobytych punktów:

88 pkt

 

Przyznana kwota na zadanie:

17 000 zł

 

8

EMPI Klub Karate Gminy Dopiewo

 

 

Wnioskowana kwota na zadanie:

14 000 zł

 

Ilość zdobytych punktów:

91 pkt

 

Przyznana kwota na zadanie:

14 000 zł

9

Uczniowski Klub Sportowy w Skórzewie

 

 

Wnioskowana kwota na zadanie:

25 000 zł

 

Ilość zdobytych punktów:

91 pkt

 

Przyznana kwota na zadanie:

25 000 zł

           

 

 

 

 

Zadanie: szkolenie i współzawodnictwo sportowe seniorów

Numer

oferty

Nazwa podmiotu składającego ofertę

3

Klub Sportowy „ORKAN” Konarzewo

 

 

Wnioskowana kwota na zadanie:

25 180 zł

 

Ilość zdobytych punktów:

88 pkt

 

Przyznana kwota na zadanie:

13 000 zł

4

Towarzystwo Sportowe NORDENIA Dopiewo

 

 

Wnioskowana kwota na zadanie:

48 740 zł

 

Ilość zdobytych punktów:

90 pkt

 

Przyznana kwota na zadanie:

41 000 zł

14

Towarzystwo Sportowe SKÓRZEWO

 

 

Wnioskowana kwota na zadanie:

16 000 zł

 

Ilość zdobytych punktów:

92 pkt

 

Przyznana kwota na zadanie:

16 000 zł

 

 

Priorytet B: „Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży”

 

Zadanie: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
i wakacji letnich

Numer

oferty

Nazwa podmiotu składającego ofertę

9

Uczniowski Klub Sportowy w Skórzewie

 

 

Wnioskowana kwota na zadanie:

5 000 zł

 

Ilość zdobytych punktów:

91 pkt

 

Przyznana kwota na zadanie:

5 000 zł

11

Związek Harcerstwa Polskiego SZCZEP DOPIEWO

 

 

Wnioskowana kwota na zadanie:

10 000 zł

 

Ilość zdobytych punktów:

94 pkt

 

Przyznana kwota na zadanie:

10 000 zł

 

 

 

Priorytet C: „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”

 

Zadanie: zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne

Numer

oferty

Nazwa podmiotu składającego ofertę

1

Stowarzyszenie Na Rzecz osób Niepełnosprawnych PROMYK

 

 

Wnioskowana kwota na zadanie:

12 500 zł

 

Ilość zdobytych punktów:

90 pkt

 

Przyznana kwota na zadanie:

7 000 zł

2

Stowarzyszenie Na Rzecz osób Niepełnosprawnych PROMYK

 

 

Wnioskowana kwota na zadanie:

5 000 zł

 

Ilość zdobytych punktów:

85 pkt

 

Przyznana kwota na zadanie:

5 000 zł

 

Zadanie: organizacja imprez o charakterze kulturalnym lub sportowym, mającym na celu integrację osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi

Numer oferty

Nazwa podmiotu składającego ofertę

10

Związek Harcerstwa Polskiego SZCZEP DOPIEWO

 

 

Wnioskowana kwota na zadanie:

1 000 zł

 

Ilość zdobytych punktów:

94 pkt

 

Przyznana kwota na zadanie:

1 000 zł

 

 

 

Priorytet D: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”

 

Zadanie: organizacja imprez kulturalnych: koncertów, festiwali, przeglądów, konkursów, wystaw, warsztatów artystycznych

Numer oferty

Nazwa podmiotu składającego ofertę

12

Związek Harcerstwa Polskiego SZCZEP DOPIEWO

 

 

Wnioskowana kwota na zadanie:

1 500 zł

 

Ilość zdobytych punktów:

84 pkt

 

Przyznana kwota na zadanie:

1 500 zł

 

 

Zadanie: działanie i rozwój chórów, zespołów tanecznych i wokalno-instrumentalnych

13

Stowarzyszenie Chóru BEL CANTO

 

 

Wnioskowana kwota na zadanie:

51 940 zł

 

Ilość zdobytych punktów:

82 pkt

 

Przyznana kwota na zadanie:

50 000 zł

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2008-02-29 13:42:34
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2008-02-29 13:42:24
Ostatnia zmiana:2008-02-29 13:43:15
Ilość wyświetleń:1578
Urząd Gminy Dopiewo
Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij