Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dopiewo

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 108/07 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Dopiewo w 2008 r. ........

                        Zarządzenie Nr 108/07

                        Wójta Gminy Dopiewo

                        z dnia 20 listopada 2007 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Dopiewo w 2008 r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/98/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 października 2007 r., zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Dopiewo w 2008 r.
  2. Ogłoszenie konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i jest jego integralną częścią.

 

§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 108/07

Wójta Gminy Dopiewo z dnia 20 listopada 2007 r.

 

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY DOPIEWO W 2008 ROKU

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Dopiewo ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Dopiewo w 2008 r. w zakresie:

 

A.   Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

  1. Formy realizacji zadania:

a)      organizacja imprez, pokazów z dziedziny kultury fizycznej i sportu,

b)      szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży,

c)      szkolenie i współzawodnictwo sportowe seniorów.

  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2008 r. w formach określonych w pkt 1 wynosi:

a)      pkt 1a       -    5.000 zł,

b)      pkt 1b      -  85.000 zł,

c)      pkt 1c      -  70.000 zł.

3. W 2007 r. na wspieranie realizacji w/w zadań publicznych przyznano dotacje w kwocie  

    120.000 zł.

 

B.  Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży:

       1. Formy realizacji zadania:

a)      organizacja imprez turystycznych, rajdów krajoznawczych, konkursów wiedzy krajoznawczej,

b)      organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

2 . Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2008 r. na wspieranie realizacji         

      zadań publicznych w formach określonych w pkt 1 wynosi 15.000 zł.

  1. W 2007 r. na wspieranie realizacji w/w zadań publicznych przyznano dotacje w kwocie  15.000 zł.

 

C. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

      1. Formy realizacji zadania:

          a)  zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne,

          b)  działalność twórcza i artystyczna osób niepełnosprawnych,

          c)  szkolenie i współzawodnictwo osób niepełnosprawnych,

          d)  organizacja imprez o charakterze kulturalnym lub sportowym, mających na celu 

               integrację osób niepełnosprawnych  z osobami zdrowymi.       

  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2008 r. na wspieranie realizacji zadań publicznych w formach określonych w pkt 1 wynosi 13.000 zł.
  1. W 2007 r. na wspieranie realizacji w/w zadań publicznych przyznano dotacje w kwocie 13.000 zł.

D. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  i tradycji:

      1. Formy realizacji zadania:

           a) organizacja imprez kulturalnych: koncertów, festiwali, przeglądów, konkursów, 

               wystaw, warsztatów artystycznych,

           b) działanie i rozwój chórów, zespołów tanecznych i wokalno-instrumentalnych.

      2.   Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2008 r. na wspieranie realizacji

            zadań publicznych w formach określonych w pkt 1 wynosi 60.000 zł.

  1. W 2007 r. na wspieranie realizacji w/w zadań publicznych przyznano dotacje w kwocie 6.000 zł.

 

I. Zasady i warunki przyznania dotacji

 

1.      Zadania mogą być realizowane przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz spółdzielnie socjalne i jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie.

2.      Wsparcie realizacji zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

3.      Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

4.      Do oferty należy załączyć co najmniej:

a)      aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za 2006 rok, lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,

c)      umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania z udziałem partnerów,

d)      statut,

e)      oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec organów podatkowych i ZUS.

5.      Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem, opatrzone aktualną pieczęcią, datą oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu.

6.      Organizacja, która składa kilka ofert w konkursie na realizację różnych zadań, powinna złożyć każdą ofertę w odrębnej kopercie z załącznikami dołączonymi do każdej oferty.

7.      Oferta nie zawierająca wszystkich wymaganych załączników lub zawierająca oczywiste omyłki  może być za zgodą Komisji Konkursowej uzupełniona lub poprawiona.

8.      Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

9.      Dotacja nie może być udzielona na:

a)      zakup nieruchomości,

b)      finansowanie kosztów działalności gospodarczej,

c)      finansowanie kosztów stałych organizacji (obsługa księgowo-biurowa, wynagrodzenia osobowe, opłaty czynszowe, rachunki telefoniczne, opłaty pocztowe itp.),

d)      zakup środków trwałych (z wyjątkiem wyposażenia jako środka realizacji głównego celu zadania),

e)      remonty budynków i lokali biurowych.

10.  Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym finansowym.

11.  Oferent podczas realizacji zadania zobowiązany jest do wykorzystywania wkładu własnego finansowego zgodnie z kosztorysem, a także wniesienia wkładu rzeczowego jeżeli taki był zadeklarowany w ofercie.

12.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

13.  Wybór oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji.

14.  Dopuszcza się przyznanie więcej niż jednej dotacji na poszczególne zadania w ramach zabezpieczonych środków.

15.  Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.

16.  Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

17.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie realizacji zadań w 2008 r., określonych w niniejszym ogłoszeniu, może ulec zmianie po uchwaleniu budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.

18.  Oferent decydujący się na zawarcie umowy zobowiązany jest przedstawić w dniu podpisania umowy oświadczenie oferenta o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym oraz w przypadku o którym mowa w pkt 16:

a)      skorygowany kosztorys ze względu na rodzaj kosztów oraz kosztorys ze względu na przewidywane źródła finansowania (zgodnie ze wzorem oferty),

b)      zaktualizowany harmonogram zadania,

19.  Zmiany harmonogramu oraz zmiany zakresu zadania w trakcie jego realizacji mogą nastąpić za pisemną zgodą Wójta. Zgoda może być udzielona w przypadkach wystąpienia okoliczności, których oferent nie mógł przewidzieć w dniu podpisywania umowy, oraz które są niezależne od niego.

20.  Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu  w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferty.

21.  Dodatkowych informacji udziela Pani Agata Korytowska, nr telefonu (061) 8148-262.

 

II. Terminy i warunki realizacji zadań

 

1.      Realizacja zadań może rozpocząć się nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy i powinna zakończyć się do 31 grudnia 2008 r.

2.      Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z przedłożoną ofertą i zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.

 

III. Składanie ofert

 

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową do 31 grudnia 2007 r. do godz. 10.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dopiewo przy ul. Leśnej 1c, 62-070 Dopiewo. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 

 

IV. Termin, tryb i kryteria stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert

 

1.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 15 dni od dnia składania ofert.

2.      Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

3.      Oferty zostaną ocenione przez Komisje Konkursową powołaną przez Wójta Gminy, składającą się z pracowników jednostek organizacyjnych Gminy.

4.      Komisja Konkursowa może wymagać dodatkowych informacji i wyjaśnień od uczestników konkursu.

5.      Ostatecznego wyboru ofert dokona Wójt Gminy.

6.      Wybór ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria oceny merytorycznej:

 

L.p.

Nazwa wskaźnika

Opis kryterium

Punktacja maksymalna

1.

 

 

Ocena

możliwości

 realizacji

zadania przez podmiot

Określenie zespołu realizującego zadanie, jego kwalifikacje, doświadczenie oraz rozpisanie funkcji jego członków.

10

Doświadczenie wnioskodawcy w przedstawionym temacie

5

Posiadane rekomendacje dla projektu i partnerów, w tym jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, innych organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów.

5

Waga wskaźnika 0,20

20 punktów

2.

 

 

 

 

Ocena

projektu

Zgodność projektu z ustalonymi priorytetami, polityką Gminy oraz z ogłoszeniem o konkursie.

5

Zasięg terytorialny oferty, korzyści dla mieszkańców z realizacji zadania, liczba osób objętych projektem.

15

 

Jakość projektu (kompleksowy charakter, trafność działań i metod służących osiąganiu celu, realność wykonania, spójność projektu, powiązania z innymi projektami, promocja projektu).

15

Innowacyjność, modelowy charakter projektu.

5

Waga wskaźnika 0,40

40 punktów

3.

 

Harmonogram

i budżet

 zadania

Koszt projektu

5

Rzetelny, realny harmonogram.

5

Kwalifikowalność kosztów oraz realność i przejrzystość kalkulacji kosztów.

10

Wysokość wkładu własnego i innych źródeł finansowania.

10

Zróżnicowanie źródeł finansowania projektu.

10

Waga wskaźnika 0,40

40 punktów

SUMA

100 punktów

 

7.      W przypadku, gdy oferent w poprzednich okresach wykazał się nierzetelnością, nieterminowością w sposobie realizacji i rozliczania zadania, średnia liczba punktów uzyskanych przez ofertę zostaje obniżona o 20 punktów.

8.      Projekty, które uzyskają w ocenie merytorycznej średnią ocen poniżej 60 punktów, nie uzyskują rekomendacji do dofinansowania.

9.      Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2007-11-23 11:11:18
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2007-11-23 11:12:29
Ostatnia zmiana:2007-11-23 11:12:29
Ilość wyświetleń:1557
Urząd Gminy Dopiewo
Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij