Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dopiewo

Kolorowy pasek

Statut Szkoły Podstawowej w Dąbrowie

SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROWIE

STATUT SZKOŁY

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie jest szkołą publiczną, która:

  1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

  2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

  3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

  4. realizuje ustaloną podstawę programową kształcenia ogólnego oraz ramowe plany nauczania,

  5. realizuje ustalone przez MEN zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

 1. Podstawą prawną działalności szkoły jest Akt przekształcenia szkoły publicznej w sześcioletnią Szkołę Podstawową z dnia 9 kwietnia 1999 r. podpisany przez Wójta Gminy Dopiewo.

 2. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy Dopiewo, zwana dalej organem prowadzącym.

 3. Nadzór pedagogiczny prowadzi Kurator Oświaty w Poznaniu, zwany dalej organem nadzorującym.

 4. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Szkolnej 41 w Dąbrowie.

 

 

 

§ 2

Cele i zadania szkoły

1. Zadania dydaktyczne.

1. Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadania specyficzne, zapewnia uczniom w szczególności:

  1. naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;

  2. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

  3. dochodzenie do zrozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;

  4. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych);

  5. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;

  6. traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

  7. poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;

  8. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

 

2. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

  1. planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności;

  2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględnienia poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;

  3. efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;

  4. rozwiązywania problemów w twórczy sposób;

  5. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

  6. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;

  7. rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;

  8. przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach dostosowanych do okresów rozwojowych dziecka:

  1. etap I – klasy I – III,

  2. etap II – klasy IV – VI.

 

4. Zadania dydaktyczne realizowane są poprzez organizację różnych form zajęć:

  1. kształcenie zintegrowane w klasach I – III,

  2. kształcenie blokowe w klasach IV – VI,

  3. ścieżki edukacyjne o charakterze wychowawczo-dydaktycznym :

  • Edukacja prozdrowotna,

  • Edukacja ekologiczna,

  • Edukacja czytelnicza i medialna,

  • Wychowanie do życia w społeczeństwie:

- wychowanie do życia w rodzinie,

- wychowanie regionalne,

- wychowanie patriotyczne i obywatelskie,

  1. konkursy, olimpiady i zawody sportowe.

 

2. Zadania wychowawcze

  1. Wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym opisuje w sposób całościowy Program Wychowawczy Szkoły.

  2. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

   1. znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego ( w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym );

   2. rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;

   3. mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie;

   4. stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych;

   5. poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;

   6. uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;

   7. przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;

   8. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć e szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 

 

 

3. Zadania opiekuńcze

  1. Szkoła realizuje powyższe cele w oparciu o zasadę zgodnie z którą podstawowym środowiskiem wychowawczym dziecka jest dom, a szkoła pełni funkcję pomocniczą.

  2. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny:

   a) nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów

   podczas prowadzonych przez siebie zajęć obowiązkowych

   i pozalekcyjnych,

   b) nauczyciel będący kierownikiem wycieczki wraz z

   opiekunami sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć

   poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych

   przez szkołę,

   c) nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora do pełnienia

   dyżurów odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów i porządek

   w szkole,

  3. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej “wychowawcą”. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca prowadził swój oddział przez cały I i II etap edukacyjny.

 

 

§ 3

Obowiązek szkolny i zasady przyjmowania uczniów spoza rejonu szkoły

 1. Nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna w zakresie programu objętego ramowym planem nauczania.

 2. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły na podstawie art.16 ust.1 ustawy.

 3. Do szkoły przyjmowane są :

  a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

  b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

 4. Obowiązek zapisu dziecka do szkoły spoczywa na rodzicach lub opiekunach i musi być dokonany na rok przed przystąpieniem dziecka do szkoły.

 5. Rodzice dziecka objętego obowiązkiem szkolnym muszą zapewnić regularność uczęszczania oraz warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć.

 6. Kontrolę nad spełnianiem obowiązku szkolnego dzieci sprawuje dyrektor szkoły.

§ 4

Organy władzy szkolnej

1.Organami władzy szkolnej są:

  1. dyrektor szkoły,

  2. rada pedagogiczna,

  3. samorząd uczniowski,

  4. rada rodziców.

2.Dyrektor szkoły

  1. Dyrektora szkoły powołuje organ prowadzący szkołę.

  2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy, jaki stanowi szkoła:

  • jest przełożonym pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w szkole,

  • zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala ich zakres obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności,

  • nagradza za wyróżniającą pracę,

  • stosuje kary regulaminowe oraz wnioskuje, w razie konieczności, o wymierzenie kary dyscyplinarnej,

  • zapewnia pracownikom odpowiednie warunki wykonywania przydzielonych zadań,

  • zapewnia bezpieczeństwo osobom znajdującym się w obiekcie szkoły i podczas zajęć organizowanych przez szkołę,

  • sprawuje nadzór pedagogiczny,

  • odpowiada za stan sanitarny i za stan ochrony p – poż.

  1. Jest organizatorem działalności dydaktycznej i wychowawczej, odpowiada za wyniki tych działań.

  2. Wykorzystuje, po konsultacji z Radą Pedagogiczną, środki finansowe przyznane na działalność szkoły i odpowiada za celowe ich wykorzystanie.

  3. Gospodaruje majątkiem szkoły.

  4. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.

  5. Współdziała z pozostałymi organami szkoły i integruje ich działania wokół zasadniczych celów placówki.

  6. Jest reprezentantem szkoły na zewnątrz.

  7. Przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

3.Rada Pedagogiczna

  1. Rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Dąbrowie jest kolegialnym organem do realizacji statutowych zadań szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

  2. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

  3. W zebraniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jego przewodniczącego, za zgodą, lub na wniosek Rady.

  4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

  5. Dyrektor szkoły może powołać spośród członków Rady kilkuosobowy kolektyw doradczy.

  6. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

  • zatwierdzanie planów pracy szkoły,

  • zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,

  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.

  1. Do kompetencji opiniodawczych należą w szczególności:

  • organizacja pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

  • projekt planu finansowego szkoły,

  • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

  • propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

  1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

  2. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

  3. Zebrania Rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze – w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

  4. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

  5. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

 

4.Samorząd Uczniowski

  1. Samorząd Uczniowski jest autonomiczną reprezentacją wszystkich uczniów szkoły.

  2. Samorząd powinien być grupą inicjatywną otwartą na potrzeby i propozycje koleżanek i kolegów.

  3. Samorząd Uczniowski realizuje następujące zadania:

  • pracuje nad kształtowaniem właściwego stosunku uczniów do nauki i zdobywania wiedzy,

  • uczestniczy w planowaniu życia i pracy szkoły oraz klasy,

  • jest współgospodarzem szkoły,

  • wzbogaca życie wewnątrz-szkolne i tworzy jej tradycje.

  1. Samorząd ma prawo do:

  • organizowania apeli, imprez, konkursów, spotkań oraz kontroli pracy samorządów klasowych,

  • prowadzenia działalności informacyjno – propagandowej poprzez:

- gazetkę szkolną > BEZ CENZURY <

- gazetki ścienne,

- plakaty,

- inne formy propagandy uzgodnione z dyrektorem szkoły.

  1. Samorząd Uczniowski ma obowiązek :

   1. planując wszelkie działania uzgadniać je z opiekunem Samorządu i dyrektorem szkoły,

   2. na bieżąco informować społeczność szkolną o swoich pracach i decyzjach,

   3. rozliczać się przed wyborcami z wykonania podjętych zobowiązań,

   4. dbać o dobre imię szkoły,

   5. dbać o ład i porządek w szkole i jej otoczeniu,

   6. we wszystkich swoich działaniach kierować się dbałością o bezpieczeństwo i zdrowie koleżanek i kolegów.

  1. Do koordynacji działań pracy Samorządu dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli jego opiekuna.

5.Rada Rodziców

  1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.

  2. Szczególnym celem Rady jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

  3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności :

  • pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

  • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,

  • zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

  1. znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i w klasie,

  2. uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności,

  3. znajomość PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY ,

  4. znajomość WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA,

  5. znajomość SZKOLNEGO ZESTAWU PROGRAMÓW,

  6. uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

  7. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

  1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.

  2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie klasową radę rodziców składającą się z trzech osób, aby można było utworzyć funkcję : przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

  3. Wszyscy członkowie klasowych rad rodziców tworzą Radę Rodziców Szkoły.

  4. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez:

  • systematyczne informowanie rodziców o ocenach dzieci poprzez wpisywanie ocen do dzienniczków,

  • indywidualne kontakty z rodzicami ; bezpośrednie lub korespondencyjne,

  • wywiadówki i konsultacje, organizowane przynajmniej dwa razy w semestrze,

  • współdziałanie i współuczestnictwo rodziców w organizowaniu imprez szkolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Organizacja szkoły

  1. Organizacja klas i grup

 1. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w ciągu jednego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania i szkolnym zestawem programów.

  1. oddziałem opiekuje sie wychowawca,

  2. podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym w laboratoriach, w oddziałach liczących 30 uczniów,

  3. w przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę,

  4. zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 26 uczniów,

  5. liczba uczestników gimnastyki korekcyjnej nie powinna przekraczać 12,

  6. liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć organizowanych przez szkołę nie powinna być niższa niż 8.

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy wymiar zajęć.

 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

 

 

 

   1. Rozkład i organizacja zajęć

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, po zakończeniu których następuje klasyfikacja uczniów.

 2. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze odbywają się przez pięć dni w tygodniu.

 3. W klasach I – III zajęcia edukacyjne prowadzi nauczyciel (nauczyciele) według ustalonego planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów:

  1. nauczyciel (nauczyciele) powinien układać zajęcia w taki sposób, aby zachować ciągłość nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności,

  2. wskazane jest takie organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego, aby w każdym dniu wystąpiły zajęcia ruchowe, których łączny tygodniowy czas wynosi co najmniej 3 godziny.

 1. Przerwy między lekcyjne są integralną częścią procesu wychowawczego szkoły, dlatego podczas ich trwania wprowadza się obowiązkowe dyżury nauczycieli. Miejsca dyżurów określa Dyrektor szkoły w drodze zarządzenia.

 2. Nauczyciel dyżurujący jest bezpośrednio odpowiedzialny za przestrzeganie zasad BHP przez uczniów i pozostałych pracowników szkoły.

 

   1. Biblioteka szkolna

 1. Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 2. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele w godzinach ustalonych w tygodniowym planie pracy.

 3. Nauczyciel – bibliotekarz zobowiązany jest do:

  • ustawicznej pracy z czytelnikami,

  • gromadzenia zbiorów zgodnie z zaleceniami Rady Pedagogicznej,

  • prowadzenia bieżącej ewidencji księgozbiorów,

  • stałej selekcji i konserwacji zbiorów,

  • obsługi kserokopiarki szkolnej,

  • wypożyczania sprzętu audiowizualnego.

 1. Biblioteka prowadzi również ewidencję zbioru audiowizualnego:

  • taśmotekę,

  • videotekę,

  • foliotekę.

 1. Biblioteka gromadzi także czasopisma dla dzieci i młodzieży, czasopisma specjalistyczne i ogólnometodyczne, w tym przedmiotowe.

 2. Wydatki biblioteki pokrywane są w miarę możliwości z budżetu szkoły, dotacji Rady Rodziców jak i indywidualnych ofiarodawców.

 

 

§ 6

Pracownicy szkoły

A. Nauczyciele

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 2. Do zadań nauczyciela należy:

  1. troska o bezpieczeństwo dzieci poprzez:

  • obowiązkowe dyżury podczas przerw,

  • zapoznanie uczniów z zasadami BHP w czasie zajęć i wycieczek szkolnych,

  • przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową,

  1. prawidłowe prowadzenie procesu dydaktycznego poprzez:

  • zgodność rozkładów materiału z obowiązującym programem nauczania,

  • dostosowanie wymagań programowych do zdolności i możliwości dzieci,

  • stosowanie koniecznych i dostępnych pomocy dydaktycznych,

  • uwzględnianie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

  1. dbałość o pomoce i sprzęt szkolny,

  2. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań poprzez organizowanie, w miarę posiadanych środków finansowych, zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych,

  3. e)sprawiedliwe, bezstronne i obiektywne traktowanie oraz ocenianie wszystkich uczniów,

  4. systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej oraz doskonalenie metod pracy, poprzez udział w :

  • kursach specjalistycznych,

  • konferencjach metodycznych,

  • lekcjach koleżeńskich,

  • studiach podyplomowych, itp.

 1. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców w formie pisemnej o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.

 2. W przypadku przewidywanej dla ucznia końcoworocznej /semestralnej/ oceny niedostatecznej, należy poinformować ucznia i jego rodziców o tym fakcie w formie pisemnej, na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 3. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem

 4. Nauczyciele jednego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.

 5. Wszyscy nauczyciele uczący w jednej klasie tworzą zespół nauczycieli pod przewodnictwem wychowawcy, zadaniem którego jest minimum dwa razy w semestrze dokonywanie oceny przebiegu procesu edukacyjnego oraz ujednolicenia programów nauczania, dostosowując je do założeń ścieżek edukacyjnych.

   1. Pracownicy administracji i obsługi

 1. Szkoła w celu zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania zatrudnia pracowników administracyjnych i i obsługi.

 2. Szczegółowy zakres obowiązków określa dyrektor szkoły.

 

 

§ 7

Uczniowie szkoły

 1. Uczniowie maja prawo oczekiwać od pracowników szkoły:

  • opieki wychowawczej, bezpiecznych warunków pobytu w szkole, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

  • korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,

  • poszanowania osobowości i godności własnej ucznia,

  • sprawiedliwego i obiektywnego oceniania postępów w nauce,

  • zindywidualizowania wymagań,

  • równomiernego rozłożenia obowiązków szkolnych w ciągu dnia i tygodnia.

 1. Obowiązki ucznia

  • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

  • przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

  • być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

  • dbać o wspólne dobro i porządek w szkole,

  • przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły.

 1. Nagrody i kary stosowane wobec uczniów

  • nagrody:

- wpis do zeszytu spostrzeżeń

- pochwała wychowawcy klasy,

- pochwała dyrektora udzielona na forum szkoły,

- list pochwalny do rodziców,

  • kary:

- uwaga wpisana do dzienniczka lub zeszytu spostrzeżeń,

- nagana dyrektora szkoły udzielona na forum szkoły,

- obniżenie sprawowania.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Szkoła posiada i używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 4. Szkoła realizuje uroczystości i imprezy szkolne określone w harmonogramie imprez szkolnych.

 5. Za okazaną pomoc na rzecz szkoły wprowadza się dyplom “PRZYJACIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE”, a za szczególną pomoc –medal “ PRZYJACIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE ”.

  Wyróżnienie to przyznaje się na wniosek Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców i wymaga akceptacji Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej.

 6. Przed uchwaleniem Statutu wymagane jest zebranie opinii Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców.

 7. Statut Szkoły Podstawowej w Dąbrowie jest dokumentem ogólnodostępnym dla wszystkich członków społeczności szkolnej i znajduje się w bibliotece szkolnej oraz w sekretariacie szkoły.

 8. Uchwalanie i zatwierdzanie zmian Statutu należy do kompetencji Rady Pedagogicznej.

§ 9

Podstawa prawna

 1. Ustawa o systemie oświaty; tekst jednolity Dz.U. z 1966 r. Nr 67, poz 329z późniejszymi zmianami.

 2. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego; Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późniejszymi zmianami.

 3. Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych; Dz. U. Nr 14, poz. 128 z późniejszymi zmianami.

 4. Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego; Dz.U. Nr 14, poz.129 z późniejszymi zmianami..

 5. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum; Dz. U. Z 2001 r. Nr 61, poz. 624.

 6. Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych; Dz. U. Nr 14, poz. 132 z późniejszymi zmianami..

 7. Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych; Dz. U. Nr 6, poz.19 z późniejszymi zmianami.

 8. Zarządzenie Nr 15 MEN z dnia 25 maja 1993 r. w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej; Dz. Urz. Nr 6, poz. 19 z późniejszymi zmianami.

 9. Rozporządzenie MEN z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp w szkołach i placówkach publicznych; Dz. U. Nr 65, poz. 331 z późniejszymi zmianami.

 10. Rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przewodniczący Rady Rodziców Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Dyrektor Szkoły

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przedstawiciel

Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

Dąbrowa, dnia 25 pażdziernika 2001 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ.

 2. REGULAMIN RADY RODZICÓW.

 3. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kluska Joanna
Data wprowadzenia:2003-06-25 15:19:11
Opublikował:Kluska Joanna
Data publikacji:2003-06-25 15:21:46
Ostatnia zmiana:2003-06-25 15:21:46
Ilość wyświetleń:5560
Urząd Gminy Dopiewo
Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij