Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dopiewo

Kolorowy pasek

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej

Statut

Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zwanej dalej “Ośrodkiem” działa na podstawie:

 1. Postanowienia Prezydium Rady Gminy w Dopiewie nr X/50/90 z dnia 26 kwietnia 1990r. w sprawie zobowiązania Naczelnika Gminy w Dopiewie do utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej.

 2. Zarządzenie nr X/50/90 Naczelnika Gminy w Dopiewie z dnia 26 kwietnia 1990r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej.

 3. Ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990r. ( Dz. U. nr 16 z 1990 r. ) z późniejszymi zmianami.

 4. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990r. ( tekst jednolity Dz.U. nr 13 z 1993 r poz. 60).

§ 2.

 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Dopiewo.

 2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

§ 3.

Siedzibą Ośrodka jest Ośrodek Zdrowia w Dopiewie, a obszarem działania jest gmina Dopiewo.

§ 4.

Ośrodek używa podłużnej pieczęci w/g wzoru ustalonego przez właściwy Organ Gminy.

§ 5.

Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz decyzje w celu wykonywania zadań własnych gminy w tym o charakterze obowiązkowym na podstawie upoważnienia Rady Gminy w Dopiewie z dnia 12 luty 1991r.

Rozdział II

Cele i zadania Ośrodka.

§ 6.

 1. Ośrodek realizuje pomoc społeczną mającą na celu umożliwienie
  osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
  zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych, umożliwianie bytowania
  w warunkach odpowiadających godności człowieka, w miarę możliwości
  doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz
  ich integracji ze środowiskiem.

 2. Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami
  polityki społecznej Państwa oraz Rady Gminy.

§ 7.

1. Do podstawowych zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należy:

 • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,

 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia
  pomocy społecznej.

 • pobudzenie społecznej aktywności w zaspokojeniu niezbędnych
  potrzeb życiowych osób i ich rodzin,

 • pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną
  na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu
  zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu
  warunków sprzyjających temu celowi,

 • realizacja zadań własnych i zleconych określonych w ustawie
  o pomocy społecznej i innych przepisach prawnych.

 1. Ośrodek zajmuje się rozpoznawaniem i analizowaniem potrzeb
  biologicznych, psychicznych i społecznych osób i ich rodzin
  oraz pomocą w ich zaspakajaniu i zapobieganiu w trudnych
  sytuacjach życiowych.

 2. Przez pojęcie “ trudnej sytuacji życiowej”, o której mowa w ust. 2 rozumie się różnorodne typy problemów, a w szczególności:

  1. ubóstwo

  2. sieroctwo

  3. bezdomność

  4. potrzeba ochrony macierzyństwa

  5. bezrobocie

  6. upośledzenie fizyczne lub umysłowe

  7. długotrwała choroba

  8. bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

  9. alkoholizmu i narkomanii

  10. trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

  11. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

§ 8.

Ośrodek podejmuje zadania zmierzające do rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych, a w szczególności przez:

 • przyznawanie świadczeń pieniężnych i w naturze w celu zapewnienia poziomu dochodów gwarantujących zaspokojenie podstawowych potrzeb,

 • kompensowanie skutków niepełnosprawności fizycznej i umysłowej w sferze funkcjonowania społecznego, psychicznego, fizycznego i ekonomicznego,

 • propagowanie wzorców samodzielnego funkcjonowania osób i ich rodzin,

 • organizowanie opieki usługowej.

§ 9.

W wykonywaniu zadań określonych w § 8 Ośrodek współdziała z :

 1. organami samorządu terytorialnego i administracją rządową

 2. kościołem katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi,

 3. organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym i fundacjami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej,

 4. zakładami służby zdrowia,

 5. instytucjami i zakładami pracy.

Rozdział III

Organizacja Ośrodka.

§ 10

 1. Ośrodkiem kieruje kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

 2. Kierownika powołuje Zarząd Gminy Dopiewo.

 3. Kierownik Ośrodka winien posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska, określone w przepisach odrębnych.

 4. Kierownik Ośrodka podejmuje decyzje w zakresie zadań, o których mowa w statucie.

 5. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności oraz przedkłada plan finansowy realizacji świadczeń.

§ 11

 1. Kierownik Ośrodka zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk w/g odrębnych przepisów.

 3. Ilość pracowników i wykaz stanowisk ustalony jest odrębnie.

§ 12

Ośrodek jest jednostką budżetową.

§ 13

Wykonywanie zadań zleconych finansowane jest ze środków budżetu Państwa, a w zakresie zadań własnych z budżetu Gminy oraz innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 14

 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Poznaniu na zadania zlecone oraz przez Radę Gminy na zadania własne.

 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 w całości przeznacza się na działalność statutową Ośrodka.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie właściwe przepisy.

§ 16

 1. Statut został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy na posiedzeniu w dniu 30.12.94 r.

 2. Zmiana niniejszego statutu następuje w trybie ustalonym w ust .1

§ 17

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kluska Joanna
Data wprowadzenia:2003-06-25 08:13:56
Opublikował:Kluska Joanna
Data publikacji:2003-06-25 08:27:14
Ostatnia zmiana:2003-06-25 10:34:03
Ilość wyświetleń:3068

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij