Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dopiewo

Kolorowy pasek

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                        Zarządzenie Nr 354/06

                        Wójta Gminy Dopiewo

                        z dnia 6 stycznia 2006 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; Dz. U. z 2004 r.: nr 64, poz. 593; nr 116, poz. 1203; nr 210, poz. 2135), w związku z uchwałą nr XLIV/352/05 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 września 2005 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Ogłaszam otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2006 r.

2.      Ogłoszenie konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i jest jego integralną częścią.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Andrzej Strażyński

 

                                                                                                            Wójt Gminy Dopiewo

 


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY DOPIEWOW 2006 R.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; Dz. U. z 2004 r.: nr 64, poz. 593; nr 116, poz. 1203; nr 210, poz. 2135) ogłaszam


otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dopiewo w 2006 r.

 

             I.      Rodzaj wspieranych zadań:

 A. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 1. Formy realizacji zadania:

a)      szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (zajęcia treningowe, obozy i zgrupowania, organizacja i udział w zawodach, utrzymanie bazy sportowej) oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i pokazów,

b)      rozwój sportu kwalifikowanego.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2006 r. na realizację zadań w formach określonych w pkt 1 wynosi 80.000 zł, w tym na:

a)      szkolenie sportowe dzieci oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i pokazów – 55.000 zł,

b)      rozwój sportu kwalifikowanego – 25.000 zł.

 1. W 2005 r. na realizację ww. zadań przyznano dotacje w kwocie 20.000 zł.

B. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

 1. Formy realizacji zadania:

a)       organizacja imprez turystycznych, rajdów krajoznawczych, konkursów wiedzy krajoznawczej,

b)      organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2006 r. na realizację zadań w formach określonych w pkt 1 wynosi 10.000 zł.
 2. W 2005 r. na realizację ww. zadań przyznano dotacje w kwocie 10.000 zł.

C. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 1. Formy realizacji zadania:

a)      zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne,

b)      organizacja imprez o charakterze kulturalnym lub sportowym, mających na celu integrację osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2006 r. na realizację zadań w formach określonych w pkt 1 wynosi 10.000 zł.
 2. W 2005 r. na realizację ww. zadań przyznano dotacje w kwocie 10.000 zł.

          II.      Zasady i warunki przyznania dotacji

 1. Zadania mogą być realizowane przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 2. Wsparcie realizacji zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873).
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty, wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 4. Do oferty należy załączyć, w szczególności:

a)       aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b)       sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,

c)       umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania z udziałem partnerów;

kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

 1. Oferta niekompletna i nieprawidłowo wypełniona albo złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Wybór oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji.
 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 5. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferty.  
 6. Bliższych informacji udziela Skarbnik Gminy Pan Piotr Łoździn; nr telefonu 061-814-83-31 wew. 53.

       III.      Terminy i warunki realizacji zadań

 1. Realizacja zadań powinna rozpocząć się i zakończyć w 2006 r.
 2. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z przedłożoną ofertą i zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.  

       IV.      Składanie ofert

 1. Oferty należy składać do 20 lutego 2006 r. do godz. 14.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Sekretariacie lub data stempla pocztowego. W dniu 20.02.2006 r. o godz. 14.30 w Urzędu Gminy w  sali konferencyjnej odbędzie się publiczne otwarcie ofert.

          V.      Termin, tryb i kryteria stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 15 dni od dnia składania ofert.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy, składająca się z pracowników Urzędu Gminy
 3. Ostatecznego wyboru ofert dokona Wójt Gminy.
 4. Wybór ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

a)      merytoryczna wartość projektu, jego zgodność z ustalonymi priorytetami, polityką Gminy oraz z niniejszym ogłoszeniem,

b)      zasięg terytorialny oferty, korzyści dla mieszkańców z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,

c)      koszty projektu, w tym: ich celowość, wysokość wkładu własnego i innych źródeł finansowania,

d)      posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,

e)      ocenę realizacji wykonania i rozliczenia zadań zleconych przez Gminę w poprzednich okresach.

 

  

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2006-01-19 13:48:58
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2006-01-19 13:49:43
Ostatnia zmiana:2006-01-19 13:49:43
Ilość wyświetleń:1635
Urząd Gminy Dopiewo
Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij